Görevi Adı ve Soyadı Mesleği Cep Telefonu E-mail
Merkez Başkan
Merkez Başkan Yardımcısı
Marmara Başkan
Marmara Başkan Yardımcısı
Ege Başkan
Ege Başkan Yardımcısı
Akdeniz Başkan
Akdeniz Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkanına bağlı ve konfederasyon tüzüğünde belirtilen kurallara uygun olarak, tüm faaliyet ve çalışmalarda Yönetim Kuruluna destek ve yardımcı olma, örf,  adet, gelenek ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında katkıda bulunma, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı girişimlerde bulunma amaçlarına yönelik olarak görevlerini yerine getirir.

Başlıca Görevleri:

 • Sağlık ile ilgili farklı faaliyetler gösteren kurum, kuruluş ve kişileri bir araya getirecek, iyi ilişkiler kurmalarına, bireysel ve sosyal gelişimlerine destek verecek organizasyonlar düzenlemek,
 • Tanışma toplantıları düzenlemek
 • Sağlık sektörünün tüm alanlarında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve kişiler arasında kaynaşmayı sağlamak,  yardımlaşma ve dayanışmasını temin etmek, bu maksatla yurt içinde ve yurt dışında, her türlü toplumsal, eğitsel çalışmalar yapmak,
 • Sağlık ile ilgili yatırım ve teşvik imkanlarını takip etmek, sektör oyuncularına maddi manevi destek sağlayarak katkıda bulunmak,
 • Sağlık konusunda özel günleri, etkinlikleri ve merasimleri vesile yoluyla daha büyük kitlelerle iletişim kurarak konfederasyonumuzun tanıtımını yapmak ve  konfederasyon ilişkilerini geliştirmek,
 • İlköğretim ve lise çağındaki çocuklarımız ve gençlerimizin tespitini kadınlar aracılığıyla yaparak çocuk kulübüne ve gençler için oluşturulan çeşitli sağlık faaliyetlerini yönlendirmek,
 • Sağlık ile ilgili konularda el sanatları grubunu oluşturmak ve yıl sonu sergisini organize etmek,
 • Doktorlar, hasta hakları gibi önemli gün ve geceleri organize etmek,
 • 1 yıllık çalışma çizelgesi düzenlemek, bu çizelgeyi ilgili Başkan onayına sunmak ve onaylı çizelge doğrultusunda etkinlikleri sürdürmek,
 • Faaliyetlerine dair raporları ilgili Başkana periyodik zamanlarda sunmak,
 • Tamamlanmış etkinliklerin raporlarını yıl sonunda ilgili Başkana sunmak,
 • Konfederasyonun tüm faaliyetlerinde eş güdümle bütün kollarla çalışmalara katılmak,
 • Konfederasyonumuzun topluma tanıtımı ve yeni üyeler kazandırmak için planlı ekip çalışması yaparak Yönetim Kuruluna yardımcı olmak,
 • Sağlık sektöründe hizmet üreten kurum, kuruluş ve kişilere ekonomik ve sosyal problemlerine yönelik, modern çağa uygun eğitim almalarını sağlamak, bu maksatla kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler yürütmek,
 • Birlik ve beraberlik şuuru içinde, benzer amaçlar güden STK' lar ile dayanışma içinde bulunarak güç birliği yapmak,
 • Hasta,  yaşlı, düşkün ve bakıma muhtaç olanları tespit edip yardımcı olmak,
 • Ekonomik bakımdan zorluk yaşayan sağlıkçılarımızın mesleki eğitim almalarını sağlamak, kişisel girişimlerini teşvik etmek, istihdamlarını temin etmek,
 • Kadınlarımızın ve gençlerimizin boş zamanlarını değerlendirebilmeleri ve aile bütçesine katkı sağlamaları için, sağlıkla ilgili alanlarda istihdam oluşturmak ve faaliyette bulunmak,
 • Öğrencilerimize manevi destekte bulunarak, kültürümüze uygun başarılı bireyler olarak yetişmesini sağlamak,