Görevi Adı ve Soyadı Mesleği Cep Telefonu E-mail
Merkez Başkan
Merkez Başkan Yardımcısı
Marmara Başkan
Marmara Başkan Yardımcısı
Ege Başkan
Ege Başkan Yardımcısı
Akdeniz Başkan
Akdeniz Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkanına bağlı ve konfederasyon tüzüğünde belirtilen kurallara uygun olarak, tüm faaliyet ve çalışmalarda Yönetim Kuruluna destek ve yardımcı olma, örf,  adet, gelenek ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında katkıda bulunma, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı girişimlerde bulunma amaçlarına yönelik olarak görevlerini yerine getirir.

Başlıca Görevleri:

 • Farklı sektörlerde üretim ve ticaret yapan ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve iş adamlarını bir araya getirecek, iyi ilişkiler kurmalarına, bireysel ve sosyal gelişimlerine destek verecek organizasyonlar düzenlemek,
 • Tanışma toplantıları düzenlemek
 • Ticari ilişkilerde kaynaşmayı sağlamak,  yardımlaşma ve dayanışmayı temin etmek, bu maksatla yurt içinde ve yurt dışında, her türlü tanıtım, fuar, panel ve eğitsel çalışmalar yapmak,
 • Bir fon oluşturularak, gelişmekte olan işletmelere ve yatırımcılara maddi manevi destek sağlayarak katkıda bulunmak,
 • Fuarlarda ve ticari heyetler içerisinde bulunmak, daha büyük kitlelerle iletişim kurarak konfederasyonumuzun tanıtımını yapmak ve  konfederasyon ilişkilerini geliştirmek,
 • Ulusal üretim ile ilgili ürünler ile yöresel el sanatları grubunu oluşturmak, tanıtımlarına yönelik sergiler organize etmek,
 • Ulusal ve uluslararası ticaret ile ilgili özel ve önemli gün ve geceleri organize etmek,
 • 1 yıllık çalışma çizelgesi düzenlemek, bu çizelgeyi ilgili Başkan onayına sunmak ve onaylı çizelge doğrultusunda etkinlikleri sürdürmek,
 • Faaliyetlerine dair raporları ilgili Başkana periyodik zamanlarda sunmak,
 • Tamamlanmış etkinliklerin raporlarını yıl sonunda ilgili Başkana sunmak,
 • Konfederasyonun tüm faaliyetlerinde eş güdümle bütün kollarla çalışmalara katılmak,
 • Konfederasyonumuzun topluma tanıtımı ve yeni üyeler kazandırmak için planlı ekip çalışması yaparak Yönetim Kuruluna yardımcı olmak,
 • Sanayicimizin ve iş adamlarımızın ekonomik ve sosyal problemlerine yönelik, modern çağa uygun eğitim almalarını sağlamak, bu maksatla kurumlarla işbirliği yaparak ortak projeler yürütmek,
 • Birlik ve beraberlik şuuru içinde, benzer amaçlar güden STK' lar ile dayanışma içinde bulunarak güç birliği yapmak,
 • Ekonomik bakımdan zorluk yaşayan işletmelerimizin yatırım ve teşvik fonlarından faydalanmalarını sağlamak, İK yönelik mesleki eğitim almalarını sağlamak, kişisel girişimlerini teşvik etmek, istihdamlarını temin etmek,